Skip to main content

Bokningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

1 ALLMÄNT

1.1 Med ”vi”, ”oss” och ”Let´s Boat” menas Happenings West AB, registrerat under org.nr 559270-1600. Let´s Boat är varumärket för Happenings West ABs elbåtsuthyrningsverksamhet.

1.2 Med ”du” och ”hyrestagare” menas den individ som gör en bokning och därmed ingår avtal med oss på Let´s Boat, eller som får ett erbjudande som regleras efter dessa allmänna villkor. Om hyrestagaren är en juridisk enhet gäller allmänna villkor för kommersiellt bruk.

1.3 Dessa allmänna villkor är giltiga för alla Let´s Boats uthyrningar.

1.4 Om du vill avvika från dessa allmänna villkor ska du i förväg komma överens om det med oss på Let´s Boat. Vill du tillägga ett eller flera villkor, så ska du och Let’s Boat skriftligt komma överens om det – maila oss i så fall på info@letsboat.se.

1.5 Skulle en situation uppstå som inte omnämns i dessa allmänna villkor, ska den bedömas efter samma anda som dessa allmänna villkor.

1.6 Vi förbehåller oss rätten att ändra gällande villkor ifall det skulle uppstå anledning till det, även för bokningar som då redan ingåtts. I så fall ska vi informera dig om sådana ändringar i god tid. Skulle du inte acceptera de ändrade villkoren så har du rätt att avboka kostnadsfritt per det datum som de ändrade villkoren börjar gälla.

 

2 GENERELLA REGLER

2.1 Vi hyr ut elbåtar. Du ska uppträda enligt dessa generella regler och är ansvarig för att alla medpassagerare följer dessa generella regler. Om du som hyrestagare (eller dina medpassagerare) medvetet inte följer de generella reglerna är vi berättigade att avbryta bokningen med omedelbar verkan. Skulle så vara fallet så har du ingen rätt till återbetalning av redan betald bokning.

2.2 På Let´s Boat finns två sätt att hyra elbåt:

a) Med medlemskap: Du betalar en medlemsavgift och kan sedan hyra elbåt till reducerat pris. Hyrtiden debiteras efter avslutad segling. Se paragraf 8 för mer information om medlemskap.

b) Utan medlemskap: Icke-medlemmar betalar hyresavgift och deposition direkt vid bokning, till ordinarie pris.

2.3 Bokning av elbåt görs via vår hemsida Letsboat.se. Båten låses upp vid uthyrningstidens start med den kod som skickas till dig i ett bekräftelsemejl till efter att bokningen har betalats. Vid behov av hjälp under en pågående uthyrning ska du kunna nå ansvariga på Let´s Boat per telefon och epost. Uthyrningen av elbåtar är öppen mellan 1 april och 31 oktober.

2.4 Åldersgräns för uthyrning är 18 år.

2.5 Då båtarna är certifierade för tolv personer får det av säkerhetsskäl finnas maximalt tolv personer (inklusive kaptenen) per båt. Fler personer ombord är inte tillåtet. Skulle du tillåta fler än tolv personer på elbåten, kommer vi att debitera hyra för en extra elbåt så som det hade behövts bokas för det antalet personer. Du kommer också att få en varning. En eller flera upprepade varningar kan leda till att du inte får boka båt av oss längre och att alla eventuella redan lagda framtida bokningar annulleras.

2.6 Det är förbjudet att köra elbåten under påverkan av alkohol och/eller droger.

2.7 Du får inte lämna elbåten oövervakad under hyrestiden utan att temporärt avaktivera den.

2.8 Regler under åktur:

a) Säkerheten går före allt, ta aldrig några risker.

b) På vattnet är det högertrafik, liksom på land. Håll alltid till höger av kanalen, håll avståndet till andra båtar/kanoter och håll en måttlig hastighet för att undvika att vågor bildas som kan störa andra kanotister m.fl. Följ de indikerade hastighetsbegränsningarna.

c) Släpp fram Paddan och andra båtar som kör fortare genom att hålla till höger.

d) Se till att andra tydligt kan se åt vilket håll du kör. Se till att du är synlig för mötande trafik när du närmar dig broar.

e) Av säkerhetsskäl är det förbjudet att köra utanför angivet område. Gränsdragning finns utsatta på karta som finns tillgänglig på vår hemsida, på bryggan och i båtarna.

f) Det är förbjudet att förtöja elbåten vid träd, under eller vid broar och på platser där skyltar indikerar förbud eller din synlighet för annan trafik på kanalen är begränsad.

g) Det finns platser där det bor människor vid vattnet, respektera deras privatliv. Vänligen se till att inte föra oväsen.

h) Var uppmärksam på att det är många som fiskar längs vattnet och undvik att köra över fiskelinor som kastats ut i kanalen.

i) Det är förbjudet att fiska från Let´s Boats båtar.

 

3 UTHYRNINGSTID

3.1 Uthyrningstiden startar på avtalad tid (bokad tid). Vi försöker alltid att se till att du kan köra hela din bokade tid, även om du kommer för sent, såvida det inte krockar med en annan hyrestagares efterföljande bokning. Men om du inte hämtar ut en bokad elbåt på avtalad tid har du ingen rätt till kompensation vid justering av bokningen till en senare tid.

3.2 Om du vill förlänga uthyrningstiden ska du kontakta oss på 031-99 11 11. Om en förlängning av uthyrningstiden är möjlig gäller ordinarie pris. Vi förlänger då uthyrningstiden till överenskommen tid. Vi har rätt att neka förlängning av uthyrningstid, den vanligaste anledning är att det krockar med en efterföljande bokning.

3.3 Du är ansvarig för att returnera båten i tid. Vid mer än 15 minuter försening så förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för all extra tid med en dubbel timtaxa för varje påbörjad ny timme. Du blir även ersättningsskyldig för skador som uppkommit för Let´s Boat på grund av den sena återlämningen, i vanligaste fall att nästa hyresgäst väljer att avstå från sin bokning på grund av den sena återlämningen. Detta för att alla ska ha samma möjlighet att avnjuta sin elbåtstur enligt bokade tider.

3.4 Du ska städa ur elbåten och ta bort allt skräp vid returnering efter uthyrningstiden. Om du medvetet lämnar tillbaka elbåten i mycket smutsigt skick kan du bli skyldig att betala en extra avgift för städning. Denna dras då från din deposition. I de sällsynta fall vi behöver ta ut en extra avgift meddelar vi alltid detta till dig som gjort bokningen.

3.5 Vid returnering av elbåten ska den förtöjas ordentligt med tillhörande tampar försedda med karbinhakar, samt avaktivera båten. Du ska även sätta i laddningskontakten i uttaget vid bryggan för att båten ska laddas upp inför nästkommande bokningar.

 

4 PARTERNAS SKYLDIGHETER

4.1 Vid starten av uthyrningstiden ska Let´s Boat se till att du har tillgång till den avtalade elbåten. Vi ska se till att elbåten är i gott skick och att avtalad säkerhetsutrustning finns tillgänglig.

4.2 Let´s Boat ska se till att elbåten är försäkrad för de områden som båtarna kommer att användas inom enligt avtal.

4.3 Du får inte lämna över elbåten till en tredje part, utanför ditt direkta sällskap. Du är ansvarig för elbåten under hela uthyrningstiden fram tills dess att elbåten är återlämnad enligt instruktioner (förtöjd vid Let´s Boats brygga, avaktiverad och i laddningsläge). Skulle du lämna elbåten någon annanstans än vid vår brygga, aktiverad eller inaktiverad, så förbehåller vi oss rätten att behålla depositionen. Du ska då också stå för andra uppkomna kostnader till följd av detta, till exempel om nästa hyrestagare missar sin bokning.

4.4 Du ska hålla dig till alla regler enligt dessa allmänna villkor. Om du inte är informerad om reglerna ska du kontakta Let´s Boat på telefon 031-99 11 11. Du antas ha de nödvändiga, mycket grundläggande kunskaper som krävs för att framföra elbåten.

4.5 Du ska innan avfärd kontrollera att all nödvändig säkerhetsutrustning finns på båten. Om den inte gör det ska du kontakta oss före avfärd.

4.6 Hyrestagaren ska ta hand om elbåten under uthyrningstiden och endast använda elbåten till det den är avsedd för. Hyrestagaren får inte göra några justeringar eller reparationer av elbåten. All reparation ska utföras av Let´s Boat om inte annat är avtalat.

4.7 Hyrestagaren ska använda båten enligt de föreskrifter och instruktioner som försetts av Let´s Boat via broschyr, hemsida, instruktioner på bryggan och i båtarna. Du är ansvarig för alla skador som uppkommer som direkt följd av att du inte följt våra instruktioner och villkor.

4.8 Vid slutet av uthyrningstiden ska hyrestagaren lämna tillbaka elbåten vid avtalad plats och tid. Elbåten, inkluderat dess inventarier, ska lämnas tillbaka i samma skick som vid uthyrningstidens start.

 

5 DEPOSITION OCH BETALNING

5.1 Vid bokning av elbåt ska du betala det överenskomna hyrespriset till oss. När du bokar auktoriserar du oss även att debitera ditt betalkort för en Deposition om SEK 1 000. Depositionen returneras så snart som möjligt efter bokningen, men senast efter fem arbetsdagar.

5.2 Vi är berättigade att behålla delar av eller hela depositionen om elbåten är allvarligt skadad eller om du medvetet inte återlämnar båten till Let´s Boat på avtalad plats och tid, eller vid förlängning. Förlängd uthyrning regleras med betald deposition. Förlängning kan göras i block om 1 timme.

5.3 Om hyrestagaren inte erlägger full betalning för sin hyrestid har Let´s Boat rätt att häva hyresavtalet och kräva tillbaka hyrda elbåtar omedelbart. Alla kostnader som Let´s Boat kan tänkas få erlägga i samband med att kräva in full betalning kommer att åläggas hyrestagaren fullt ut, inklusive ränta.

 

6 SKADOR OCH ANSVAR

6.1 Alla elbåtar är försäkrade mot skador. Du auktoriserar oss för betalning av en Deposition som gäller som ersättning vid överskridande av våra regler.

6.2 Vid större skador ska du kontakta oss och informera om det. Om en skada inte rapporteras omgående förbehåller vi möjligheten att depositionen tillfaller oss, oavsett den faktiska kostnaden för skadan. Om kostnaden överstiger depositionen ska du stå för denna kostnad.

6.3 Om du inte följer de generella reglerna kan du bli fullt ansvarig för uppkomna skador och/eller andra följdkostnader.

6.4 I händelse av vårdslöshet, oaktsamhet och/eller att du inte följer våra regler kan du bli fullt ansvarig för följdskador utan att vi utnyttjar gällande försäkring.

6.5 Du är ansvarig för skador på elbåten, liksom skador orsakade av dig själv eller dina medpassagerare på en tredje part under uthyrningstiden, om dessa inte täcks av gällande försäkring.

6.6 Du är ansvarig för skador och följdskador orsakade med elbåten utanför det avtalade området.

6.7 Om elbåten inte återlämnas i samma skick som vid uthyrningens start, ska du stå för de kostnader som krävs för att återställa elbåten, om inte detta täcks av gällande försäkring. Då avses grova skador som uppstår vid medvetet agerande, inte mindre skador som kan uppstå såsom mindre repor. Vid grova skador tillfaller din Deposition Let´s Boat.

6.8 Let´s Boat kan inte hållas ansvarig för personskador eller därav resulterande men, oavsett vad orsaken är till tidigare nämnd skada, före, under eller som resultat av ett avtal mellan oss och dig, om det inte är belagt utom tvivel att nämnda skada uppstått genom grov oaktsamhet från vår sida eller en annan part som företräder oss. Vårt ansvar är alltid begränsat till som mest summan av hyresavtalet.

6.9 Vi kan inte hållas ansvarig för förlust eller skador på föremål som du och/eller medpassagerare tar med på elbåten.

 

7 AV- OCH OMBOKNING

7.1 Om du har ett medlemskap hos Let´s Boat kan du avboka eller omboka en bokning kostnadsfritt när du vill, så sent som några minuter före avgång.

7.2 Om du inte har ett medlemskap kan du avboka/omboka en bokning fram till 24 timmar innan en bokad tid, utan kostnad.

7.3 För att av- eller omboka vänligen kontakta oss på Let´s Boat via epost eller telefon.

 

8 MEDLEMSKAP

8.1 Ett medlemskap har en bindningstid på tre kalendermånader. Vid uppsägning gäller en månads uppsägningstid. Uppsägning görs via e-mail till info@Letsboat.se.

8.2 Hyrestagare med medlemskap hyr elbåtar till reducerat pris. Priser finns listade på Let´s Boats hemsida.

8.3 Medlemmar kan välja mellan att betala medlemsavgiften på månads- eller årsbasis mot faktura. Vid val av månadsavgift faktureras avgiften varannan månad (exempel: april och maj månads betalning faktureras i början av juni). Faktura skickas via epost. Perioden 1 november till 31 mars är elbåtarna inte bokningsbara och denna period är därmed inte avgiftsbelagd.

8.4 Ett årligt medlemskap som ingås under perioden november till och med mars leder till att en full årsavgift ska erläggas. För medlemskap som ingås en annan månad räknas den årliga avgiften om i proportion till hur många månader som återstår av säsongen. En månad faktureras fullt ut om

medlemskapet ingicks före den 15:e i månaden. Dagen för inträde i medlemskap anses vara det datum när en ansökan skickades in per post eller via Let´s Boats hemsida.

8.5 Om ett årligt medlemsskap inte sägs upp innan 1 mars, kommer den årliga avgiften att faktureras vid säsongstart i april.

8.6 Båtsäsongen startar den 1 april och slutar den 31 oktober. Bokningar måste i första hand göras via hemsidan. Om det av någon anledning inte går ska bokningar göras via mail eller telefon.

 

9 FORCE MAJEURE

9.1 Vi förbehåller oss rätten att inte återbetala din hyresavgift om hyrestagaren inte kan nyttja elbåten på grund av omständigheter utanför vår kontroll, och för vilka vi inte kan hållas ansvariga för genom lagen, en rättshandling eller enligt den allmänt accepterande uppfattningen.

9.2 I dessa allmänna villkor är force majeure definierat enligt följande: alla omständigheter, förutsedda eller oförutsedda, som är utanför Let´s Boats kontroll och förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden. Vi har rätt att hänvisa till force majeure om omständigheterna gör (fortsatta) uppfyllandet av Let´s Boats åtagande omöjligt efter den punkt i tiden då Let´s Boat skulle ha uppfyllt sitt åtagande.

 

10 KLAGOMÅL OCH TVISTER

10.1 Klagomål ska skickas skriftligen till Let´s Boat via mail inom rimlig tid.

10.2 För dessa allmänna villkor och Let’s Boats tjänster gäller Svensk lag. Tvister i anledning av dessa villkor eller Let’s Boats tjänster ska slutligen regleras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

 

11 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

11.1 Vi hanterar personuppgifter som samlas i samband med bokningen i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part.

 

Tveka inte att kontakta oss per telefon eller epost vid frågor i anledning av dessa villkor.

 

Har du kvarstående frågor efter läsning av dessa villkor, tveka inte att kontakta oss per telefon eller epost.